Công trình của TS. Nguyễn Quốc Khánh

0
39
  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Công nghệ dạy học hiện đại CAI 2007/2008 Cấp trường Chủ nhiệm
2 Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ dạy học môn Tin học đại cương tại trường đại học Công nghiệp Việt Trì bằng phương pháp Sư phạm tương tác 2014/2015 Cấp trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu xây dựng mô hình và thử nghiệm  “dạy học đảo ngược”  chuyên ngành Công nghệ Thông tin 2015/2016 Cấp trường Chủ nhiệm
4 Xây dựng hệ thống và triển khai đào tạo trực tuyến học phần kiến trúc máy tính và mạng máy tính chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng vào trường đại học Công nghiệp Việt Trì 2016/2017 Cấp trường Chủ nhiệm
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Phương pháp sư phạm tương tác và ứng dụng trong giảng dạy các môn tin học 2014 Đặc san ĐH Công nghiệp Việt trì
2 Xây dựng quy trình tổ chức dạy học tin học đại cương với sự hỗ trợ của hệ thống dạy học trực tuyến tại trường đại học công nghiệp Việt Trì 2015 Đặc san ĐH Công nghiệp Việt trì
3 Tổ chức lớp học đảo ngược dạy học phần kiến trúc máy tính với sự hỗ trợ của hệ thống học tập trực tuyến 2016 Tạp chí thiết bị giáo dục số 127
4 Thiết kế quá trình đánh giá trong đào tạo trực tuyến học phần kiến trúc máy tính 2016 Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 128
5 Thiết kế hoạt động giao tiếp trong đào tạo trực tuyến học phần kiến trúc máy tính nhằm phát triển tư duy sáng tạo và tích cực hóa người học 2016 Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp  quốc gia – Giáo dục kỹ thuật các xu hướng công nghệ và thách thức
6 Sử dụng hiệu quả hiệu quả hệ thống học tập trực tuyến trong dạy học sáng tạo học phần kiến trúc máy tính 2016 Tạp chí quản lý giáo dục, Volume 8. No 11
7 Dạy học thực hành tương tác ảo theo tiếp cận công nghệ và định hướng nghiên cứu học phần “Mạng máy tính” 2016 Đặc san ĐH Công nghiệp Việt trì
8 EFFECTIVE USE OF ONLINE LEARNING SYSTEM IN CREATIVE TEACHING FOR ARCHITECTURE COMPUTER MODULE 2016 VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 32, No.4
9 Thiết kế và tổ chức dạy học trực tuyến học phần kiến trúc máy tính 2017 Tạp chí khoa học đại học sư phạm hà nội, Vol 62, no 01
10 Dạy học thực hành tương tác ảo trực tuyến học phần “Kiến trúc máy tính”, 2017 Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 144,
11 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy- mô hình dạy học đảo ngược 2017 Đặc san ĐH Công nghiệp Việt trì
12 Sử dụng phần mềm Macromedia Flash trong việc xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm đồ họa trực tuyến học phần kiến trúc máy tính 2017 tạp chí khoa học đại học Sư phạm Huế
13 Design and organization of teaching online module computer architecture 2017 Kỷ yếu hội thảo quốc tế “PROCEEDINGS SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS FOR TRAINING”
14 Research and development a set of multiple choice questions in online graphic for computer architecture module 2017 Tạp chí khoa học Đại học Lạc Hồng
15 Sử dụng mô hình dạy học Blended Learning trong đào tạo đại học để đáp ứng CMCN 4.0 2018 Đặc san ĐH Công nghiệp Việt trì
16 Tổ chức dạy học trực tuyến ngành CNTT theo hướng tiếp cận tương tác đáp ứng CMCN 4.0 2018 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học địa phương trong thời kỳ CMCN 4.0
17 Chuẩn hóa giảng viên trực tuyến đáp ứng CMCN 4.0 2018 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học địa phương trong thời kỳ CMCN 4.0
18 Thiết kế, xây dựng và tổ chức dạy học nhóm trực tuyến nhằm phát triển năng lực và tư duy sáng tạo của người học 2018 Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học trong thời kỳ CMCN 4.0”
19  Định hướng dạy học Blended Learning trong giáo dục Đại học tại phú thọ nhằm đáp ứng CMCN 4.0 2019 Tạp chí thiết bị giáo dục tháng số 194 kỳ 1
20 Thiết kế và tổ chức dạy học trực tuyến với Google Class Room và Zoom Clound Meeting. 2020 Tạp chí thiết bị giáo dục số đặc biệt tháng 5
21 Dạy học nhóm trực tuyến nhằm phát triển năng lực và tư duy sáng tạo người học 2020 Tạp chí thiết bị giáo dục số 219 kỳ 2
22 Nguyễn Quốc Khánh, Triển khai đào tạo trực tuyến tại tại trường đại học su thế công nghệ thời cơ và thách thức 2020 Tạp chí khoa học đại học Sài gòn, số 1
23 Thiết kế và tổ chức dạy học trực tuyến với MS Teams 2021 Tạp chí thiết bị giáo dục số 244
24 Reseach for building virtual models visit online Hung Vuong Meseum

ICTA_2023_paper_108

2024 Lecture Note in netwwork and system 848, Springer – Q4