KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG “XÂY DỰNG BÀI GIẢNG E-LEARNING”

0
69

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

—————————

 

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch tổ chức hội giảng “Xây dựng bài giảng E-learning)

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của khoa CNTT nói riêng và trường Đại học CNVT nói chung.

Thực hiện kế hoạch số 25/KHLT-ĐHCNVT-CĐ ngày 01 tháng 4 năm 2024 về việc “Tổ chức hội giảng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giảng dạy” năm học 2023-2024.

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức hội giảng “Xây dựng bài giảng E-learning”, cụ thể như sau

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI

– Thời gian thi: 7h30,  thứ 6 ngày 28 tháng 06  năm 2024.

– Địa điểm thi: Phòng bộ môn chuyên môn –Khoa CNTT, tầng 7 nhà N1

  1. THÀNH PHẦN THAM DỰ

– Thành phần bắt buộc: Giảng viên khoa CNTT

– Thành phần khách mời: Giảng viên giảng dạy kiêm nhiệm cho khoa CNTT

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM DỰ

Mỗi giảng viên đăng ký với bộ môn một học phần đang giảng dạy để xây dựng bài giảng E-learning, không được chọn học phần trùng với giảng viên khác.

Mỗi giảng viên báo cáo kết quả thực hiện xây dựng bài giảng E-learning cho toàn bộ môn học trong vòng 30 phút.

  1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
  • Bài giảng đạt yêu cầu:

+ Đã xây dựng đầy đủ toàn bộ bài giảng cho học phần đã đăng ký

+ Bài giảng đạt chuẩn E-learning

  • Khoa chọn 2 giảng viên để tham dự hội giảng cấp trường
  • Kết quả hội giảng là một trong tiêu chí để bình xét kết quả năm học

Lưu ý: Tất cả các giảng viên đều phải thực hiện, không có trường hợp ngoại lệ và vì bất kỳ lý do gì để không tham dự.

 

Việt Trì, ngày 9 tháng 5 năm 2024

                                                                                          TRƯỞNG KHOA

                                                                    TS. Nguyễn Quốc Khánh

Tải file:TB hoi giang khoa CNTT 2024