THỜI KHÓA BIỂU GIAI ĐOẠN 2- HỌC KỲ 2 CÁC LỚP CHÍNH QUY

0
113

THỜI KHÓA BIỂU GIAI ĐOẠN 2- HỌC KỲ 2 CÁC LỚP CHÍNH QUY

  1. Khóa tuyển sinh 2020: Đi thực tập
  2. Khóa tuyển sinh 2021- lớp TT1Đ21, lớp TT2Đ21 :tkb gđ 2 học kỳ IV-2021
  3. Khóa tuyển sinh 2022- lớp TT1Đ22: tkb gđ 2 học kỳ II- 2022
  4. Khóa tuyển sinh 2023- lớp TT1Đ23